Godziny pracy kancelarii

Kancelaria jest czynna:

po południu: poniedziałek, środa, piątek: 15.30-16.30

przed południem: wtorek, czwartek, sobota: 08.00 – 10.00

UWAGA! Sprawy cmentarne załatwiamy tylko przed południem.

Chrzest

Chrzest dziecka powinien odbyć się w kościele parafialnym w najbliższych miesiącach po urodzeniu dziecka. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka.

Prosząc o Sakrament Chrztu świętego proszący powinni przedłożyć (zgodnie z przepisami Prawa Kościelnego) następujące dokumenty:

 1. Świadectwo Sakramentu Małżeństwa rodziców dziecka.
 2. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.
 3. Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres.
 4. Zaświadczenie, że chrzestni są wierzącymi i praktykującymi katolikami, wydane przez Proboszcza aktualnego miejsca zamieszkania chrzestnych.
 5. Jeżeli chrzest odbywa się w naszej parafii, a rodzice dziecka są spoza parafii, to konieczne jest uzyskanie pisemnego pozwolenia na chrzest od Proboszcza miejsca zamieszkania rodziców.

Chrzty odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 12.00. Inne terminy do uzgodnienia.

Warunki bycia chrzestnym

Kan. 874. § 1. Kodeksu Prawa Kanonicznego

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych

Jeżeli ktoś został poproszony o to, aby być Ojcem Chrzestnym lub Matką Chrzestną powinien udać się do kancelarii Parafii, na terenie której obecnie mieszka i poprosić o odpowiednie zaświadczenie. Zaświadczenie to oznacza, że jest się wierzącym i praktykującym katolikiem. Praktykowanie wiary oznacza regularny udział we Mszy świętej oraz przystępowanie do sakramentów świętych (Komunia święta i spowiedź). Rodzice Chrzestni powinni w czasie obrzędów Sakramentu Chrztu przystąpić do Komunii świętej. Karteczki do spowiedzi dla Chrzestnych i Rodziców wydaje parafia, w której ma odbyć się Chrzest.

Sakrament małżeństwa

Małżeństwo sakramentalne powinno być zawierane w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni powinni stawić się osobiście w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem i przedłożyć dokumenty wymagane przez Prawo Kanoniczne:

 1. Świadectwo Chrztu świętego i Bierzmowania z adnotacją: “Do ślubu kościelnego”.
 2. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
 3. Dokumenty z USC stwierdzające brak przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa.

Pogrzeb katolicki

Katolicki pogrzeb przysługuje ludziom wierzącym i praktykującym. Zgodnie z Prawem Kościelnym powinien odbyć się w parafii zamieszkania zmarłego. Przed pogrzebem w kancelarii parafialnej należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przez zmarłego (Spowiedź, Komunia św., Sakrament Namaszczenia Chorych).
 2. Akt zgonu z USC.
 3. Kartę zgonu dla celów pochowania zwłok.
 4. Pozwolenie Ks. Proboszcza (jeśli pogrzeb ma odbyć się poza parafią zamieszkania zmarłego).